Algemene voorwaarden

English version in progress.
Will be updated soon.

Sinds mei 2018 heeft The Ink Society een nieuw privacy reglement. Klik op de onderstaande link om deze te bezichtigen.
 Privacy Reglement

Algemene Voorwaarden the Ink Society

 1. Definities; In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.
  1.1 Opdrachtnemer: Eigenaresse, werknemers en zelfstandige artiesten die werken in het pand gevestigd te Utrecht aan de Oudegracht 14, te noemen The Ink Society:
  1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan de zelfstandige artiesten die werken bij The Ink Society tot het laten aanbrengen van een tatoeage of aan wie The Ink Society producten of diensten levert.
  1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen de zelfstandige artiesten The Ink Society en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of levering van een andere dienst of product binnen de bedrijfsomschrijving.
 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Ink Society en Opdrachtgever, waarbij The Ink Society als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van The Ink Society worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door The Ink Society worden zonder enige uitzondering geleverd door The Ink Society.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met The Ink Society aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door The Ink Society gehanteerde Algemene Voorwaarden

 1. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan The Ink Society worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan The Ink Society tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens The Ink Society aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan The Ink Society tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van The Ink Society of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door The Ink Society te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 The Ink Society brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, in hoge uitzondering met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 The Ink Society heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft The Ink Society het recht de opdracht te weigeren.

3.7 Tatoeages van teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

3.8 Nadat er een tattooafspraak is gepland, zal The Ink Society de Opdrachtgever vragen om een aanbetaling. Deze aanbetaling wordt verrekend bij het afrekenen van het resterende bedrag mits, de Opdrachtgever op tijd en aanwezig is op de gemaakte afspraak. Mocht de Opdrachtgever de gemaakte afspraak willen verzetten en/of annuleren dan dient de Opdrachtgever dit uiterlijk 14 dagen van tevoren te doen, om de aanbetaling kosteloos geretourneerd te krijgen. Wordt de afspraak na het termijn van 14 dagen geannuleerd, dan zal de aanbetaling in rekening worden gebracht door The Ink Society.

3.9 Wanneer er sprake is van een annulering wegens een situatie betreffend overmacht, bijvoorbeeld ziekte, dan wordt de Opdrachtgever geacht om dit zo snel als mogelijk en telefonisch te melden aan The Ink Society. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig aan deze eisen heeft voldaan, zal The Ink Society genoodzaakt zijn om de reeds betaalde aanbetaling van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

 1. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan The Ink Society erkent Opdrachtgever dat The Ink Society een inspanningsverbintenis heeft. The Ink Society zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. The Ink Society kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. The Ink Society is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval The Ink Society aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat The Ink Society voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede The Ink Society terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 The Ink Society bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele zelfstandige artiesten die een stoel huren, voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

4.5 The Ink Society kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.

5. Garantie

The Ink Society gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen The Ink Society en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Utrecht, behoudens indien The Ink Society als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 1. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 1. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en artiesten die een stoel huren bij The Ink Society. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of stoelhuurders voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.